రచయిత వివరాలు

కల్పన రెంటాల
కల్పన రెంటాల

పూర్తిపేరు: కల్పన రెంటాల
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: