రచయిత వివరాలు

కట్టా మూర్తి
కట్టా మూర్తి

పూర్తిపేరు: కట్టా మూర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

కట్టా మూర్తి రచనల సూచిక: