రచయిత వివరాలు

ఎ. వి. మురళి
ఎ. వి. మురళి

పూర్తిపేరు: ఎ. వి. మురళి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: