రచయిత వివరాలు


ఎమ్బీయస్‌ ప్రసాద్‌

పూర్తిపేరు: ఎమ్బీయస్‌ ప్రసాద్‌
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

ఎమ్బీయస్‌ ప్రసాద్‌ రచనల సూచిక: