రచయిత వివరాలు


ఇసుకపల్లి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి

పూర్తిపేరు: ఇసుకపల్లి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

ఇసుకపల్లి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి రచనల సూచిక: