రచయిత వివరాలు

ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ
ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ

పూర్తిపేరు: ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: