రచయిత వివరాలు

ఆర్. శాంతసుందరి
ఆర్. శాంతసుందరి

పూర్తిపేరు: ఆర్. శాంతసుందరి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: