రచయిత వివరాలు


ఆర్. శర్మ దంతుర్తి

పూర్తిపేరు: ఆర్. శర్మ దంతుర్తి
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:

ఆర్. శర్మ దంతుర్తి రచనల సూచిక: