రచయిత వివరాలు

విభిన్నకవి రక్తనేత్ర (VKRN)
ఆరెన్వీకే

పూర్తిపేరు: విభిన్నకవి రక్తనేత్ర (VKRN)
ఇతరపేర్లు: ఆరెన్వీకే
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం: రుద్రపట్నం
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు: నేనే!
హాబీలు: ప్రాక్పాశ్చాత్యకవితారీతులని ఆపోశన పట్టి విసర్జించడం!
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి:

ఆరెన్వీకే రచనల సూచిక: