రచయిత వివరాలు

అల్లసాని పెద్దన
అల్లసాని పెద్దన

పూర్తిపేరు: అల్లసాని పెద్దన
ఇతరపేర్లు:
సొంత ఊరు:
ప్రస్తుత నివాసం:
వృత్తి:
ఇష్టమైన రచయితలు:
హాబీలు:
సొంత వెబ్ సైటు:
రచయిత గురించి: